MATRIX

Nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling

Matrix er et nasjonalt forskningssenter for klinisk behandling (FKB) med ambisjon om å forlenge livene og bedre livskvaliteten til pasienter med kreftformer som vanskelig lar seg kurere.

Lær mer
Oslo Universitetssykehus, Forskningsbygget
Bygg. Foto: Lise Fonna
FSS m/ hånd. Helse Førde
St. Olavs Hospital, Trondheim
Radiumhospitalet. Bird perspective
St. Olavs Hospital
Stavanger Universitetssykehus
AriseHealth logoToogether logo
Om oss

MATRIX

Matrix er et nasjonalt forskningssenter for klinisk behandling (FKB) med ambisjon om å forlenge livene og forbedre livskvaliteten til pasienter med kreftformer som vanskelig lar seg kurere. Pasientene skal involveres aktivt i behandlingsbeslutningene.

Femten sykehus fra hele landet, samt en rekke forskningsmiljøer er involvert i senteret. Senteret skal utvikle persontilpasset diagnostikk og behandling, og behandling som er tilpasset molekylære forandringer i kreftsvulster. Pasientsentrerte forløp skal utvikles som en del av behandlingen og innebærer at «pasientens stemme» er fullintegrert i hele behandlingsforløpet. Matrix er finansiert av Kreftforeningen og Norges Forskningsråd.

Lær mer

Aktuelt

Hold deg oppdatert på nyhetssaker, publikasjoner, eventer og studier. For direkte tilgang til oppslag i massemedia, se lenger ned på siden.

icon diagnostics

Ny og forbedret diagnostikk (inkl. patologi og radiologi)

Senteret utvikler og etablerer neste-generasjons diagnostikk og biomarkører, inkludert presisjonsvurdering av immunforsvaret, omics, drug sensitivity screening, AI, MRI og PET. Matrix samarbeider tett med den nasjonale infrastrukturen for presisjonsdiagnostikk (InPreD). Dette muliggjør systematisk og rask testing av den kliniske nytten av diagnostiske verktøy i nye kliniske studier.

icon microscope

Flere kliniske studier og
mer presis behandling

Matrix utvikler og tester nye behandlingsstrategier i kliniske studier. Målet er å bidra til økt volum av presisjonsmedisin, pasientsentrert behandling, herunder symptom- og funksjonsforbedringer samt celleterapi-studier i Norge. Dette gjelder ikke bare i sluttfasen, men også i tidligere behandlingslinjer. Deltagelse av sykehus i alle helseregioner skal sikre pasienter fra hele landet mulighet til å delta i studier.

microscope e-health

Pasientoppfølging og pasientmedvirkning

Det er behov for verktøy som sikrer at pasientens behov og preferanser integreres i behandlingsbeslutningene. Senteret vil utvikle og implementere digitale pasientsentrerte forløp, der innhold og oppfølging av pasienten tilpasses den enkelte. Matrix samarbeider tett med European Palliative Care Research Centre og det EU-finansierte MyPath-prosjektet.

nyheter

MATRIX i media

Under finner du et utvalg nyhetsartikler nylig publisert i media. Artikene omtaler funn fra klinisk studier og nye forskningsresultater fra miljøer tilknyttet Matrix. Eldre saker finnes også i arkivet.

eldre Artikler
MATRIX

Ambisjoner

Gjennom Matrix vil Norge nyttiggjøre seg av og bygge videre på allerede pågående initiativ innen individtilpasset kreftmedisin og pasientsentrert behandling. Målet er å gjøre Norge verdensledende innen persontilpasset kreftforskning, behandling og omsorg. Matrix skal:

Bygge kompetanse og samle erfaring med nestegenerasjons diagnostikk og behandling ved å gjennomføre en rekke kliniske studier. Pasienter skal rekrutteres ved sykehus over hele landet.

Fremme avanserte kliniske studier ved å etablere en støttefunksjon (Clinical Trial Office) for håndtering av regulatoriske, logistiske og kliniske behov. Senteret skal også bidra til utdannelse av studiepersonell.

Utvikle en systematisk flyt for utvikling av ny diagnostikk, behandling og digitale løsninger, testing i kliniske studier og implementering i helsevesenet.

Kart over helseregionene og konsortiedeltakere