MATRIX

Kliniske studier

Forskningssentrene for klinisk behandling (FKB) skal være med på å bedre behandlingen av norske pasienter gjennom fremragende forskning. En av de primære oppgavene til Matrix er derfor å gjennomføre kliniske studier, og pasienter i hele landet skal gis mulighet til å være med i disse.

Matrix har som overordnet mål gjennom persontilpasset behandling å forbedre overlevelse og livskvalitet for pasienter med kreft som det er vanskelig å kurere. Senteret skal bidra til å øke antall tilgjengelige kliniske studier i Norge og også øke antall kreftpasienter som inkluderes i slike studier. Det er viktig at pasienter i hele Norge blir inkludert i studiene, og Matrix ønsker derfor at studieledere identifiseres lokalt og at «study sites» spres rundt i Norge.

Forsker-initierte studier som involverer Matrix-partnere, kan kontakte senteret om to typer støtte:

Rådgivning fra Clinical Trial Engine: Et lavterskel-tilbud for forskere i forbindelse med planlegging av en ny klinisk studie. Her er det mulig å få opp til 20 timer med gratis rådgiving. Tjenesten gis i regi av Matrix WP4 som er lokalisert på Oslo universitetssykehus. Direkte kontakt via e-post: clinicaltrialoffice@ous-hf.no

Driftsstøtte til gjennomføring: Forsker-initierte studier som involverer Matrix-partnere, kan meldes inn via skjemaet under og vurderes for et per-pasient bidrag. Den nasjonale ledergruppen diskuterer studier etter gitte kriterier, inkludert vitenskapelig kvalitet, klinisk relevans og gjennomførbarhet.

Potensielle nye studier må ha mål om pasientnytte,enten for å tilby presisjonskreftmedisin, for å bedre diagnostikk, for åforlenge levetid eller for å bedre livskvaliteten til pasientene. Matrix kankun støtte studier ved sykehus som er partnere i senteret, og alle landetssykehus med kreftavdelinger har blitt invitert til å delta. En oversikt overdeltakende sykehus er tilgjengelig på siden for klinisk nettverk.

Kontakt Matrix om studier

For rådgivning (se tidligere avsnitt) kontaktes Clinical Trial Engine direkte via OUSHF PB CTO

Skjema for å melde forsker-initierte studier til Matrix og for å be om driftsstøtte, er tilgjengelig her. Kun partnere i Matrix kan benytte innmeldingsskjema. Matrix kan kun delta i studier med norsk sponsor.

Til skjema

Her vil det i fremtiden linkes til pågående kliniske studier

Matrix er et nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling med ambisjon om å forlenge livene og forbedre livskvaliteten til pasienter med kreftformer som vanskelig lar seg kurere. Pasientene skal involveres aktivt i behandlingsbeslutningene, og brukermedvirkning i forskning er derfor veldig viktig for senteret. Pasientinvolvering står særlig sentralt i arbeidspakke tre. Her vil teamet utvikle og implementere digitale pasientsentrerte forløp, der innhold og oppfølging av pasienten tilpasses den enkelte. Innspill fra pasienter vil derfor være essensielt her.

Formålet med brukermedvirkning i forskning er å bedre forskningens relevans ved at brukernes perspektiv, erfaringer og behov blir reflektert i forskningen. Matrix vil etablere et pasientråd og brukerrepresentanter herfra vil regelmessig ha samspill med de ulike arbeidsgruppene og senterledelsen. Styret til Matrix har også medlemmer som representerer pasientorganisasjoner.