MATRIX

Kliniske studier

Forskningssentrene for klinisk behandling (FKB) skal være med på å bedre behandlingen av norske pasienter gjennom fremragende forskning. En av de primære oppgavene til Matrix er derfor å gjennomføre kliniske studier, og pasienter i hele landet skal gis mulighet til å være med i disse.

Matrix har som overordnet mål gjennom persontilpasset behandling å forbedre overlevelse og livskvalitet for pasienter med kreft som det er vanskelig å kurere. Senteret skal bidra til å øke antall tilgjengelige kliniske studier i Norge og også øke antall kreftpasienter som inkluderes i slike studier.

Forsker-initierte studier som involverer Matrix-partnere, kan meldes inn til senteret ved hjelp av skjemaet under. Potensielle nye studier må ha mål om pasientnytte, enten for å tilby presisjonskreftmedisin, for å bedre diagnostikk, for å forlenge levetid eller for å bedre livskvaliteten til pasientene. Matrix kan kun støtte studier ved sykehus som er partnere i senteret, og alle landets sykehus med kreftavdelinger har blitt invitert til å delta. En oversikt over deltakende sykehus er tilgjengelig på siden for klinisk nettverk.

Det er viktig at pasienter i hele Norge blir inkludert i studiene, og Matrix ønsker derfor at studieledere identifiseres lokalt og at «study sites» spres rundt i Norge.

Innmeldingsskjema

Skjema for å melde forsker-initierte studier til Matrix  eller for å få bistand fra støttefunksjonen «Clinical Trial Engine» er tilgjengelig her. Kun partnere i Matrix kan benytte innmeldingsskjemaet. Matrix kan kun delta i studier med sponsor i Norge.

Til skjema

Her vil det i fremtiden linkes til pågående kliniske studier

Matrix er et nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling med ambisjon om å forlenge livene og forbedre livskvaliteten til pasienter med kreftformer som vanskelig lar seg kurere. Pasientene skal involveres aktivt i behandlingsbeslutningene, og brukermedvirkning i forskning er derfor veldig viktig for senteret. Pasientinvolvering står særlig sentralt i arbeidspakke tre. Her vil teamet utvikle og implementere digitale pasientsentrerte forløp, der innhold og oppfølging av pasienten tilpasses den enkelte. Innspill fra pasienter vil derfor være essensielt her.

Formålet med brukermedvirkning i forskning er å bedre forskningens relevans ved at brukernes perspektiv, erfaringer og behov blir reflektert i forskningen. Matrix vil etablere et pasientråd og brukerrepresentanter herfra vil regelmessig ha samspill med de ulike arbeidsgruppene og senterledelsen. Styret til Matrix har også medlemmer som representerer pasientorganisasjoner.