MATRIX

Hvem er vi?

Matrix er et nasjonalt forskningssenter for klinisk kreftbehandling med partnere og «study sites» i alle landets helseregioner. Senteret ledes og koordineres fra Oslo universitetssykehus (OUS). Til sammen femten sykehus med kreftavdelinger (se nasjonalt klinisk nettverk) samt universitetet i Oslo (UiO) og OsloMet Storbyuniversitet er partnere i Matrix.

Matrix er et forskningssenter for klinisk behandling (FKB) med ambisjon om å forlenge livene og forbedre livskvaliteten til pasienter med kreftformer som vanskelig lar seg kurere. Senteret skal videreutvikle og prøve ut ny persontilpasset diagnostikk og behandling, og målet er at pasienter skal kunne delta i kliniske studier nærmest mulig sine hjemsted.

Matrix skal bidra til økt volum av presisjonsmedisin, pasientsentrert behandling samt celleterapi-studier i Norge. Målet er at tilnærmingen i senteret skal komme flere pasienter med aggressiv kreft til gode ved at vi kommer inn tidligere i behandlingsforløpet og ved hjelp av avansert diagnostikk kan gi en enda mer persontilpasset behandling enn hva som er tilfelle per i dag. Gjennom senterets forskningsaktiviteter vil kompetansen om persontilpasset kreftbehandling ved de 15 deltakende sykehusene gradvis bygges opp.

Senteret samarbeider med og bygger videre på allerede pågående initiativ innen individtilpasset kreftmedisin og pasientsentrert behandling, og målet er å gjøre Norge verdensledende innen persontilpasset kreftforskning, behandling og omsorg.

Bygg. Foto: Lise Fonna
FSS m/ hånd. Helse Førde
St. Olavs Hospital, Trondheim
St. Olavs Hospital
Radiumhospitalet. Bird perspective
Stavanger Universitetssykehus
8
år senterfinansiering (2022-2030)
15
sykehus deltar nasjonalt
750
pasienter planlagt inn i kliniske studier
>30
forskningsgrupper bidrar inn i senteret
10
PhD- og forskerstillinger direkte finansiert
XX
Millioner ekstern finansiering sikret siden oppstart 2022

Oslo Universitetssykehus (OUS) er vertsinstitusjon for Matrix, og senteret er organisatorisk plassert i Kreftklinikken.

MATRIX Nasjonal ledergruppe Driftsledelse Styret SAB Diagnostikk &biomarkører WP1 Tumorrettetbehandling WP2 Pasientsentrertbehandling WP3 Clinical TrialEngine WP4 Forskningsrådet &Kreftforeningen Vertsinstitusjon OsloUniversitetssykehus Implementering ihelsevesenet WP5

Driftsledelse

Matrix ledes og koordineres fra Oslo universitetssykehus. Driftsledelsen tar seg av den daglige driften av senteret og består av:

Den nasjonale ledergruppen skal blant annet koordinere aktivitetene i de ulike arbeidspakkene i Matrix og sikre nasjonal deltakelse og involvering. Gruppen skal ha representasjon fra alle helseregioner. Blant oppgavene til den nasjonale ledergruppen er vurdering av studieforslag og godkjenning av igangsetting av nye kliniske studier.

Den nasjonale styringsgruppen består av:

Navn
Tilhørighet
Åslaug Helland
Oslo universitetssykehus
Stein Kaasa
Oslo universitetssykehus
Kjetil Taskén
Oslo universitetssykehus
Jon Amund Kyte
Oslo universitetssykehus
Hege Russnes
Oslo universitetssykehus
Kyrre E. Emblem
Oslo universitetssykehus
Marianne J. Hjermstad
Oslo universitetssykehus
Egil Blix
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Åsmund Flobak
St. Olavs Hospital
Line Bjørge
Haukeland universitetssykehus
Bjørnar Gilje
Stavanger universitetssykehus
Emiel Janssen
Stavanger universitetssykehus
Jo-Åsmund Lund
Ålesund sjukehus
Ørnulf Paulsen
Sykehuset i Telemark

Styre

Styrets formål er å sørge for at intensjoner og planer som ligger til grunn for opprettelsen av Matrix, blir innfridd. Styret skal også sikre at samspillet mellom prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne fungerer på en god måte.

Styret ledes av vertsinstitusjonen, og styreleder er Sigbjørn Smeland, leder av Kreftklinikken ved OUS. Samtlige konsortiedeltakere kan oppnevne ett medlem hver til styret. I tillegg er også aktuelle pasientorganisasjoner representert. Senterleder og nestleder deltar i styremøtene.

Scientific Advisory Board (SAB)

Scientific Advisory Board (SAB) består av internasjonalt anerkjente klinikere og forskere med ekspertise innen presisjonsmedisin og kreftforskning. Hovedformålet med SAB er å gi faglige og strategiske råd, så vel som å måle senterets prestasjoner internasjonalt.

Følgende eksperter sitter i MATRIX SAB:

Professor Irene Higginson, PhD, Kings College London, UK
Professor Janne Lehtiö, PhD, Karolinska Institut, Sweden
Professor Sonja Loges, MD, PhD, University Medical Center Mannheim and German Cancer Research Center (DKFZ), Heidelberg, Germany
Peter Hall, PhD, Reader, Cancer Research UK Edinburgh Centre, The University of Edinburgh, UK
Professor Ahmad H. Awada, Jules Bordet Cancer Insitute, Brussels, Belgium

Konsortiedeltakere

I tillegg til OUS som er vertsinstitusjon, består Matrix av 16 konsortiedeltakere:

Vertsinstitusjon
Oslo universitetssykehus HF
Øvrige konsortiedeltakere
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Sørlandet Sykehus HF
Nordlandssykehuset HF
Sykehuset Telemark HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Sykehuset i Vestfold HF
St. Olavs Hospital HF
Sykehuset Innlandet HF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Stavanger HF
Helse Førde HF
Sykehuset Østfold HF
Helse Bergen HF
Universitetet i Oslo
Helse Fonna HF
OsloMet - Storbyuniversitetet
Det er for tiden ingen utlyste stillinger