matrix / aktuelt /
Nyhet

Oppstart av MyPath-MATRIX i Førde

Publisert:
September 14, 2023
Siste endret:
September 14, 2023 20:43
Stort engasjement under MyPath-MATRIX besøket i Førde. Fra venstre: Elias Lundereng (Palliativt team, OUS), Kristin Vassbotn Guldhav (Prosjektkoordinator MyPath-MATRIX i Førde), Ingunn Solheim Terøy (Avdelingssjef ved Kreftavdelingen, Førde sentralsjukehus), Arve Varden (administrerende direktør i Helse Førde), Jaroslav Bublevic (Overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Kreftavdelingen, Førde sentralsjukehus), Tonje Lundeby (Forsker, OUS) og Stein Kaasa (leder for Avdeling for kreftbehandling OUS og nesteleder i MATRIX).

MATRIX besøkte nylig Førde i forbindelse med utvikling og implementering av digitale pasient-sentrerte pasientforløp, det såkalte MyPath-MATRIX prosjektet. Prosjektet inkluderer per i dag fire norske sykehus: Oslo universitetssykehus, Ålesund sjukehus, Sykehuset i Telemark og Førde sentralsjukehus. I forbindelse med oppstarten av MyPath-MATRIX prosjektet, har ledelsen med nestleder Stein Kaasa i spissen, besøkt alle de deltakende sykehusene for å forankre prosjektet både hos sykehusledelsen, på IT-siden og blant personalet som skal teste og senere ta i bruk den nyutviklede løsningen. I september gikk turen til Førde.

Målet i MyPath-MATRIX er å utvikle en ny digital løsning for å bedre den pasientsentrerte behandlingen for alle kreftpasienter, uansett hvor de er i behandlingsforløpet. I samarbeid med DNV Imatis utvikles digitale pasientsentrerte forløp som så skal implementeres i helsevesenet. Disse forløpene gir pasienter og helsearbeidere en plan for individuelle tiltak basert på pasientens egenrapporterte vurdering av symptomer, problemer og behov. Forløpene, slik som smerte- eller ernæringsbehandling, vil genereres automatisk og være tilgjengelig i den digitale løsningen både for helsearbeidere og pasienter, slik at behandlingsbeslutninger kan tas sammen.

MyPath-MATRIX besøkte Helse Førde 12. og 13. september, og møtet ble innledet med en fagkveld for ansatte ved Kreftavdelingen der Stein Kaasa presenterte MyPath-prosjektet, Tonje Lundebysnakket om implementering og endringsledelse og Elias Lundereng hadde et innlegg om hvordan et palliativt team kan bidra inn i prosjektet. Engasjementet blant de oppmøtte var stort med gode diskusjoner.

MyPath-MATRIX-teamet hadde også et møte med ledelsen i Helse Førde. Her deltok i tillegg overlege og medisinskfaglig rådgiver Jaroslav Bublevic fra Kreftavdelingen samt andre sentrale samarbeidspartnere i Fag- og utviklingsavdelingen, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, IKT Helse Vest, den lokale IT-sjefen i tillegg en brukerrepresentant og Kreftforeningen. Stein Kaasa informerte grundig om prosjektet. Kreftavdelingen fikk i tillegg forklart hvorfor de ønsker å delta i MyPath-MATRIX både med hensyn til fagkvalitet og sett fra et organisatorisk ståsted. Det var gledelig at administrativ direktør Arve Varden hadde satt av god tid til dette møtet, og han er svært positiv og vil holdes orientert om den videre prosessen.

I løpet av besøket ble det også tid til mer praktisk rettet informasjon og diskusjon om hvordan det lokale MyPath-teamet kan jobbe fremover. Besøket hos Helse Førde ble formelt avsluttet med fokusgruppeintervjuer av en gruppe klinikere fra Helse Førde med ulik bakgrunn fra kreftfeltet. Denne prosessen ble ledet av to av forskerne fra OUS.

Brukervennlige og pasient-tilpassede digitale løsninger må baseres på hva pasientene mener er best for dem. I tillegg må det tilpasses måten helsepersonell jobber på. Fokusgruppeintervjuene omhandlet blant annet hvordan nåværende pasientsentrert behandling er i Helse Førde samt hvordan deltakerne mener at den digitale løsningen i MyPath kan utvikles på best mulig måte. Kunnskapen fra disse intervjuene vil bli benyttet av forskerne og IT-utviklerne i det videre arbeidet.

Stein Kaasa og prosjektkoordinator for prosjektet i Førde, Kristin Vassbotn Guldhav, fikk også anledning til å informere om prosjektet i et radiointervju hos NRK Vestland (innslaget kommer 15 min inn i sendingen).

Stein Kaasa, nestleder i MATRIX og også koordinator for det internasjonale MyPath-prosjektet finansiert av EU, er godt fornøyd med besøket i Førde og også med tilsvarende besøk i Oslo, Ålesund og Skien. Samlet kan vi oppsummere:

«Det er stor interesse og engasjement alle stedene for sammen å utvikle og implementer MyPath», sier Stein Kaasa.

Stort engasjement under MyPath-MATRIX besøket i Førde. Fra venstre: Elias Lundereng (Palliativt team, OUS), Kristin Vassbotn Guldhav (Prosjektkoordinator MyPath-MATRIX i Førde), Ingunn Solheim Terøy (Avdelingssjef ved Kreftavdelingen, Førde sentralsjukehus), Arve Varden (administrerende direktør i Helse Førde), Jaroslav Bublevic (Overlege og medisinskfaglig rådgiver ved Kreftavdelingen, Førde sentralsjukehus), Tonje Lundeby (Forsker, OUS) og Stein Kaasa (leder for Avdeling for kreftbehandling OUS og nesteleder i MATRIX).

Learn more >

Bildegalleri

No items found.