matrix / aktuelt /
Nyhet

20 millioner til avansert CAR T celleterapi-studie

Publisert:
November 28, 2022
Siste endret:
December 8, 2022 14:12
Jon Amund Kyte. Foto: OUS

MATRIX gratulerer Jon Amund Kyte ved Oslo universitetssykehus med en tildeling på 20 millioner kroner fra nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Kyte-gruppen tildeles midler til prosjektet «​CAR-T cell therapy targeting Ewing Sarcoma». Fem nye, nasjonale, kliniske behandlingsstudier ble tildelt totalt 97 millionerkroner gjennom denne utlysningen.

MATRIX er veldig glad for at Kyte nå tildeles midler til enSTEAP1 CAR-T celleterapistudie. Studien er virkelig i tråd med senterets målsetning om å forlenge livene og forbedre livskvaliteten til pasienter med kreftformer som vanskelig lar seg kurere, og studien vil ha bred nasjonalinvolvering. Kyte-gruppen har utviklet en egen CAR som er rettet mot proteinet STEAP1. Dette proteinet kommer til uttrykk i rundt 90 % av prostatakreft og undergrupper av andre kreftformer, inkludert ikke-småcellet lungekreft, blærekreft, Ewing-sarkom, brystkreft, kreft i bukspyttkjertelen, glioblastom og eggstokkreft. STEAP1 er sterkt uttrykt ved metastatisk sykdom, og den egenutviklede CAR-T gir håp om potent terapi for pasienter uten andre effektive behandlingsalternativer.

Prosjektet med tildeling fra KLINBEFORSK fokuserer på celleterapi av pasienter med Ewing sarkom. Detter er en sjelden kreftform som oftest oppstår i skjelettet, og årlig diagnostiseres 5-10 nye tilfeller i Norge. Ewings sarkom oppstår oftest hos barn og unge voksne (5-25 år).

Jon Amund Kyte er selvsagt glad for tildelingen og sier at dette gir muligheten til å ta det store og krevende spranget fra dyreforsøk til klinisk utprøvning, og til å prøve ut et nytt og interessant behandlingsprinsipp for unge pasienter med an alvorlig sykdom. Prosjektet vil involvere sykehus og fagmiljøer i alle regioner og rekruttere pasienter fra hele landet.

Kyte er onkolog, og har bred kompetanse innen kliniskestudier. I tillegg til å lede Seksjon for utprøvende kreftbehandling og egen forskningsgruppe, sitter Kyte i driftsledelsen til MATRIX, og han er også leder for arbeidspakke 4 i senteret som skal etablere en «Clinical Trial Engine», en støttefunksjon som skal bidra til at oppstarten av kliniske studier blir mer effektiv.

KLINBEFORSK finansierer nasjonale kliniske behandlingsstudier med samarbeidspartnere i alle helseregioner. Programmet bidrar til å realisere målet i Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025 om at flere pasienter skal ta del i utprøving av ny og lovende behandling. Prosjekter som mottar mildler fra dette programmet, skal legge tilrette for at pasienter fra hele landet inkluderes i studien.

Jon Amund Kyte. Foto: OUS

Learn more >

Bildegalleri

No items found.